poniedziałek, 13 sierpnia 2018

RODO W BIBLIOTECE


INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NIEPORĘT
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy:
I. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY  NIEPORĘT z siedzibą w Nieporęcie 05-126 przy ul. Dworcowej 9A reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
II. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@bpgn.nieporet.pl
2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
GBP w Nieporęcie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   Kontakt w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;
   Wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;
   Prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;
   Prowadzenie konkursów czytelniczych;
   Prowadzenie rejestru osób korzystających z Internetu w czytelni
   W innych sprawach, co do których GBP w Nieporęcie posiada obowiązek ustawowy – zgodnie z Dz.U.2018.0.574, (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.)
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych.
1.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


 VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)  usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5)  przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. Prawo do cofnięcia zgody.
1.  Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1)  ustawowym,
2)  umownym,
3)  warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4.  W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

wtorek, 7 sierpnia 2018

O tym jak warszawski policjant wkracza w pruszkowską rzeczywistość

Ta historia mogłaby wydarzyć się wszędzie. 
Bestialskie morderstwo prostytutki, lokalne układy gangsterskie i policja, której niekoniecznie zależy za zatrzymaniu prawdziwego mordercy...
Pruszków. To tutaj autor umieścił akcję powieści. Był to odważny krok, ze względu na dość jednoznaczne skojarzenia z owym miastem. Szczygielskiemu jednak udało się skroić ładną fabułę, marginalnie wspominając "stary Pruszków" oraz dając głos "nowemu".
Komisarz Gabriel Byś policyjne triumfy ma już za sobą. Jedna pomyłka wystarczyła, by jego kariera mocno podupadła. Ma szansę się zrehabilitować, pod warunkiem że sprawa, do której go oddelegowano (z Warszawy do Pruszkowa) zakończy się sukcesem. 
Niestety sprawy od początku nie idą po myśli Gabriela. Pruszków rządzi się swoimi prawami, a stary mafiozo trzymający w garści całe "podziemie" nie lubi obcych w mieście. Szczególnie takich, którzy są zbyt dociekliwi... 
Byś musi uważać, bo lokalna społeczność, która próbuje zapomnieć o przeszłości, jednocześnie nie może odciąć się od mafijnych powiązań. Nawet w policji nie wszyscy grają do jednej bramki...
Czy komisarz pozna prawdę na temat zbrodni? 
Czy ktoś mu pomoże?
Bartosz Szczygielski w ciekawy sposób prowadzi narrację. Wiele niewiadomych, zaskakujące zwroty akcji. To wszystko wprowadza niezwykły klimat i sprawia, że książka jest niezwykle wciągająca. Magdalena Mrugała

wtorek, 24 lipca 2018

Każdy skrywa mroczne tajemnice

Pewnego deszczowego popołudnia, w małym angielskim miasteczku, przepada bez wieści sześcioletni chłopiec. Niedługo potem z rzeki zostaje wyłowiona jego czerwona kurteczka...
Dekadę później, Emma - matka chłopca - pogodzona z faktami, rozpoczyna nowe życie. Oczekując narodzin kolejnego dziecka dostaje telefon, który przewraca do góry nogami jej uporządkowany świat.
Aiden odnalazł się. Nie mówi, jest niedożywiony i był wykorzystywany seksualnie, ale żyje. Teraz może być już tylko lepiej. Przynajmniej teoretycznie.
Policja rozpoczyna śledztwo, które nie daje rezultatów, a odnaleziony nastolatek staje się bohaterem mediów i miejscowym dziwadłem. Prawdziwy problem polega jednak na tym, że w miasteczku cały czas może przebywać jego porywacz. W tej sytuacji każdy staje się podejrzanym, łącznie z mężem Emmy, którego powrót chłopca nieszczególnie ucieszył... Emma nie wie, komu może ufać, a kto jest jej śmiertelnym wrogiem zdolnym do największych okrucieństw. Czy pozna prawdę? Czy chłopiec w końcu przemówi?
A ty, dasz wciągnąć się w tą intrygę? Chcesz poznać wstydliwe sekrety mieszkańców? Zgadniesz, co tak naprawdę się wydarzyło, tego pamiętnego, deszczowego popołudnia?

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4812181/milczace-dziecko


Magdalena Mrugała