czwartek, 11 marca 2021

Wypożyczamy gry planszowe!!!

 


Regulamin wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt

 

§1.
ZASADY OGÓLNE

 

1.      Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2.      Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.

 

§2.
WYPOŻYCZANIE

 

1.      Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.

2.      Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę Czytelnika, którą winni okazywać każdorazowo.

3.      Gry można wypożyczać na okres 14 dni.

4.      Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 1 Grę.

5.      Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 7 dni.

6.      Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

7.      Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u dyżurującego Bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.

8.      W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

9.      Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 

§3.
ZWROT I PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 

1.      Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.

2.      Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

3.      Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4.      Zwrócona Gra powinna być posegregowana według elementów w woreczkach strunowych.

5.      Gry należy oddawać do godziny 17.30 od poniedziałku do piątku, w sobotę do godziny 14.30.

6.      Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę za przetrzymanie w wysokości 1 zł  za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.

7.      Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.

8.      Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

9.      Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

10.  Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

11.  W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji. W przypadku braku dostępności gry, dalszy tryb postępowania ustalany jest indywidualnie z personelem Biblioteki. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.

12.  Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.

13.  Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata należnych Bibliotece wierzytelności, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.

 

§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.


wtorek, 9 marca 2021

Macie dość złych wiadomości i ograniczeń?
My też!
Dlatego mamy dla Was miłą wiadomość.
Już od najbliższej soboty wracamy do normalnych godzin pracy!
Zapraszamy!!!