wtorek, 5 października 2021

 
 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
ogłasza nabór na stanowisko pracy

młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz

(w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)

 

1. Warunki pracy:

Wymiar etatu: 1 etat.
Umowa o pracę.

 

2. Miejsce pracy:

Sieć biblioteczna Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

 

3. Oferujemy:

Ciekawe środowisko pracy.
Możliwość rozwoju osobistego.
Samodzielne stanowisko.

 

4. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie (preferowane bibliotekarskie).
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

 

5. Wymagania dodatkowe:

Rozeznanie na rynku księgarskim.
Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Znajomość obsługi programów graficznych, np. CANVA.
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
Łatwość nawiązywania kontaktów.
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki.
Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

 

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.

Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących
literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
Opracowywanie zbiorów.
Udzielanie informacji.
Dbałość o stan powierzonego mienia.
Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego
przekazu (media, strona internetowa, facebook, instagram).
Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców

 

7. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
Życiorys (CV).
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

 

 

8. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 20 października 2021 r. osobiście
w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej
w Nieporęcie) lub mailem na adres bpnieporet@gmail.com.
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na
stanowisko bibliotekarza”.
Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie
podlegają zwrotowi.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nieporęcie zastrzega sobie prawo do powiadomienia
o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów,
a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.