wtorek, 25 stycznia 2022

piątek, 21 stycznia 2022

 

                                                                        ZAPROSZENIE

5 lutego odbędzie się spotkanie autorskie z Urszulą Pieńkowską, autorką książki "Zaufaj i podążaj. To nie przypadek"

                                           Serdecznie zapraszamy do GOK w Nieporęcie.
                                                        Obowiązuje rezerwacja miejsc.
                                                         Biblioteka tel. 22 77480 80
                                                        GOK Nieporęt tel. 22 774 83 26
                                                Więcej szczegółów na plakacie ⬇⬇⬇
środa, 5 stycznia 2022

Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt


CELE BIBLIOTEKI

1. Podstawowym celem działania Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb

czytelniczych, organizowanie działalności kulturalnej polegającej na zaspokajaniu potrzeb

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Gminy Nieporęt oraz

uczestniczenia w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i

światowej.

3. Biblioteka może realizować także inne, niż określone w ust. 2, zadania związane z

zaspakajaniem potrzeb kulturalnych i edukacyjnych środowiska lokalnego, obejmujące

organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, lekcji bibliotecznych,

warsztatów, konkursów, szkoleń, spotkań autorskich oraz innych działań związanych z

rozwojem kultury i nauki oraz przyczyniających się do podniesienia poziomu wiedzy i

rozwoju umiejętności.

4. Gromadzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają potrzeby

użytkowników oraz wypełniają misję Biblioteki.

5. Stworzenie z Biblioteki elastycznej organizacji, podatnej na zmiany i ukierunkowanej na

potrzeby użytkownika, zarządzanej przez jakość.

6. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi i aktywne poszukiwanie dodatkowych

źródeł finansowania działalności bibliotecznej.

7. Kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z Biblioteki i źródeł informacji w celu

wykorzystania nabytych umiejętności w dalszym kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

8. Rozwój współpracy z innymi bibliotekami.

9. Tworzenie najlepszego wizerunku i prestiżu Biblioteki w środowisku wewnętrznym

i zewnętrznym poprzez aktywne promowanie możliwości i usług bibliotecznych.

10. Monitorowanie dostarczania i wykorzystania zbiorów oraz usług bibliotecznych.
ZADANIA BIBLIOTEKI

 

Zadania

Formy realizacji

Uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Stworzenie oferty programowej Biblioteki jako instytucji otwartej na nowe inicjatywy i innowacje techniczne, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej.

Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów o materiały biblioteczne
ze wszystkich dziedzin wiedzy (nauk humanistycznych,
nauk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych)
pedagogiki (ogólnej, społecznej, specjalnej), metodyki
wychowania, dydaktyki ogólnej i szczegółowej, organizacji                           i zarządzania placówkami, instytucjami oświatowymi, metodyk
nauczania, psychologii i socjologii; bibliotekoznawstwa                                    i informacji naukowej, czytelnictwa oraz metodyki pracy                              z czytelnikiem.

Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, popularyzacja zbiorów poprzez prezentacje nowości wydawniczych.

Współdziałanie z ogólnokrajową siecią biblioteczną.

Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.