poniedziałek, 13 sierpnia 2018

RODO W BIBLIOTECE


INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NIEPORĘT
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy:
I. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY  NIEPORĘT z siedzibą w Nieporęcie 05-126 przy ul. Dworcowej 9A reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
II. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@bpgn.nieporet.pl
2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
GBP w Nieporęcie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   Kontakt w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;
   Wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;
   Prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;
   Prowadzenie konkursów czytelniczych;
   Prowadzenie rejestru osób korzystających z Internetu w czytelni
   W innych sprawach, co do których GBP w Nieporęcie posiada obowiązek ustawowy – zgodnie z Dz.U.2018.0.574, (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.)
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych.
1.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


 VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)  usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5)  przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. Prawo do cofnięcia zgody.
1.  Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1)  ustawowym,
2)  umownym,
3)  warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4.  W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz