środa, 23 września 2020

 

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bibliotekanieporet.blogspot.pl
Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji obecnej strony internetowej: 2016 r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Kontakt:
Email: bpnieporet.@gmail.com
Telefon: + 48 22 774 80 80
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.01.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Strona nie posiada podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte i białe litery),
  • Strona nie posiada możliwości powiększenia wielkości liter.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt:     
ul. Dworcowa 9A      
05-126 Nieporęt

Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt mieści się we wspólnym budynku z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną. Biblioteka posiada jedno wejście od strony Kanału Żerańskiego. Pomieszczenia usytuowane są na parterze bez żadnych progów. Drzwi wejściowe mają 85 cm szerokości. Wózek inwalidzki jest w stanie się zmieścić w drzwi ale z powodu ciasnoty pomieszczeń z trudem by się poruszał w między regałami. W Bibliotece jest tylko jedna toaleta nieprzystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Stanowisko bibliotekarza mieści się przy standardowym biurku o wysokości 75 cm. Do pomieszczeń Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

LINK


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz